هوالرزاق

                        کمکهای نقدی به مهرجویان شعبه درمان اصفهان فروردین تا شهریور97

ردیف

نقدی(ریال)مستقیم

بن دارو

بن نان

واریز به حساب

حمایت از شعبات

فروردین

19500000

-

-

-

1050000

اردیبهشت

25600000

7300000

240000

16300000

17300000

خرداد

21350000

2700000

160000

21000000

3350000

تیر

32000000

6590000

160000

12500000

3500000

مرداد

47100000

3200000

60000

12000000

650000

شهریور

49300000

5900000

80000

-

4900000